صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

 

آئین نامه مقررات آموزشي

فصل اول : شرايط ورود ونام نويسي

فصل دوم : نظام آموزشي

فصل سوم : واحد هاي درسي ، طول مدت تحصيل وتعداد واحد ها

فصل چهارم :حضور وغياب

فصل پنجم : حذف واضافه

فصل ششم : ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

فصل هفتم : مرخصي تحصيلي وانصراف از تحصيل

فصل هشتم : انتقال

فصل نهم :دانشجوي ميهمان

فصل دهم :تغيير رشته

فصل يازدهم : پذيرش واحد هاي درسيمقررات زير قسمت هايي از آيين نامه آموزشي دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه 933 مورخ اردیبهشت ماه 1376 ميباشد كه مجموعه ضوابط ومقررات مصوب حاكم بر آموزش عالي کشور است که با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي آموزشي مؤسسات آموزش عالي وبه منظور ارتقاء کیفیت آموزشی تدوين يافته است.


 

فصل اول : شرايط ورود ونام نويسي


 

شرايط ورود :
ماده 1 :
شرايط ورود به دوره هاي كارداني ، كارشناسي ( پيوسته وناپيوسته) ،كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري عمومي پزشكي ، داروسازي ، دندانپزشكي و دامپزشكي اعم از دوره هاي روزانه وشبانه به شرح زير است :
1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين ومقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
2- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت آموزش وپرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه ) يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه بر حسب مورد به تاييد وزرات علوم تحقيقات و فناوري يا وزرات بهداشت درمان وآموزش پزشكي رسيده باشد .
3- پذيرفته شدن در آزمون ورودي.
4- سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قوانين آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه ومقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي شود .
نام نويسي :
ماده 2
پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هايي كه توسط دانشگاه اعلام مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد .
ماده 3
دانشجو موظف است در هر نيمسال در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطلاع و عذر موجه در يك نيمسال تحصيلي به منزله انصراف از تحصيل است . در صورت تأ خير يا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل را درآن نيمسال ندارد. ولي آن نيمسال جزء مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود.
تبصره :
دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خود داري از نام نويسي با دلايل مستند به طور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد .
منع تحصيل همزمان :
ماده 4
دانشجو در يك زمان حق نام نويسي وادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه را نخواهد داشت و در صورت تخلف از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخاب به تشخيص كميسيون مركزي موارد خاص وزرات متبوع ، محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود . دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.

 

فصل دوم : نظام آموزشي


 

تعريف واحد درسي :
ماده 5
آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است. هر واحد درسي مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري 16 ساعت عملي (آزمايشگاهي ) 32 ساعت كارگاهي (يا عمليات ميداني) 48 ساعت كارآموزي و كارورزي (يا كار در عرصه ) 64 ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود . در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن توسط استاد مربوطه تعيين مي شود .

سال تحصيلي :
ماده 6
هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي ودر صورت لزوم يك دوره تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته، آموزش است .
تبصره :
مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پايان دوره تابستان جزء مدت آموزش محسوب نمي شود .


فصل سوم : واحد هاي درسي ، طول مدت تحصيل وتعداد واحد ها


 

ماده 11
هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل