صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

 

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

ماده 1- اهداف

ماده 2- ارکان

ماده 3- شرایط عضویت در انجمن علمی دانشجویی

ماده 4- شرح وظایف

ماده 5: حمایت و تشویق فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی و نظارت بر آنها 

مقدمه

به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خود جوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه، انجمن های علمی دانشجویی رشته های مختلف تحž