صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

 

آیین نامه کانونهای فرهنگی دانشجویان

ماده 1- تعاریف و کلیات

ماده 2- ضوابط تشکیل و صدور مجوز کانون

ماده 3- شورای مرکزی کانون

ماده 4- شورای هماهنگی کانونها

ماده 5- نحوه رسیدگی به تخلفات کانون

ماده 6- ساز و کار مالی و پشتیبانی کانونها

ماده 7 ، 8 ، 9 

مقدمه:

کانونهای فرهنگی دانشجویان به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیتهای فرهنگی دانشجویان، سامان بخشیدن به خواسته ها وتالشهای خودانگیخته فرهنگی هنری و اجتماعی دانشجویی،