صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

 

آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

ماده 1) تعریف موارد خاص

ماده 2) اختیارات کمیسیون

ماده 3) ترکیب اعضاء

ماده 4) نحوه ارجاع پرونده ها به کمیسیون

ماده 5) گزارش به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص

ماده 6) موارد استثنائی 

کمیسیون بررسی موارد خاص که از این پس به لحاظ اختصار کمیسیون نامیده می شود در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تشکیل می گردد تا با رعایت مفاد این آیین نامه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی صادر نماید.

 

ماده 1) تعریف موارد خاص :

 

موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنها در تحصیلاتشان موثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آئین نامه های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیقتر و همه جانبه نیاز داشته باشد.

 

ماده 2) اختیارات کمیسیون:

 

کمیسیون مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و در حال اخراج آموزشی موسسه آموزش عالی را به صورت موردی و خاص بررسی می کند و در چارچوب اختیارات زیر تصمیم گیری و رای خود را صادر می نماید.

الف: اختیارات مربوط به دانشجویان دوره های کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد

الف- 1: اجازه ادامه تحصیل به دانشجویانی که با وجود رعایت ماده 27 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند 69 شورای عالی برنامه ریزی در معرض اخراج قرار گرفته اند بشرط آنکه میانگین کلشان کمتر از ده نباشد و بعد از آن دیگر مشروط نگردند.

الف- 2: اجازه انتقال موقت یا دایم از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر به دانشجویانی که بر اساس آئین نامه آموزشی موجود واجد شرایط انتقال نیستند در صورت موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاههای مبداً و مقصد.

تبصره : انتقال دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، نیمه متمرکز و دانشگاه پیام نور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و نیز انتقال دانشجویان دوره شبانه به دوره روزانه مطلقاً ممنوع است و توسط کمیسیون قابل بررسی نمی باشد، ولی کمیسیون می تواند تقاضای انتقال دانشجویان از دوره روزانه به دوره شبانه، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی را مورد بررسی قرار داده و درباره آن تصمیم گیری کند.

الف- 3: موافقت با افزایش سنوات تحصیلی به مدت یک نیمسال برای دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته و دو نیمسال برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته ای که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان به پایان رسیده و ادمه تحصیل آنها از لحاظ سایر مقررات آموزشی مانعی نداشته باشد.

الف- 4: موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که بدلایل موجه با ارائه مدارک مستدل حداکثر یک سال برای ثبت نام و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند و مشکلی از لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند.

تبصره: مدت غیبت این قبیل دانشجویان جزو سنوات تحصیلی آنان محسوب می شود.

الف- 5: موافقت با حداکثر یک سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که با ارائه مدارک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتیا گردیده اند و یا خانم هایی که دوران بارداری و زایمان را سپری می نمایند و یا کسانی که با تایید وزیر مربوط به کار آنان نیاز مبرم باشد.

الف- 6: موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته ای دیگر در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی در صورتیکه دانشجو توانائی ادامه تحصیل در رشته فعلی خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.

الف- 7: موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر در صورتی که دانشجو توانائی ادامه تحصیل د