صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          21/03/98          18:23  
    عنوان خبر : اسامی دانشجویان ممتاز رشته های کارشناسی در نیمسال اول 98-97به تفکیک رشته ورودی
  خلاصه خبر :  
  


     اسامي دانشجويان ممتاز  کارشناسی پیوسته  در نيمسال اول 98-97(سری1)
(معيار : گذرانيدن حداقل 16 واحد   و کسب ميانگين بالاتر از 16)
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  حسابداری
19 واحد 19 فاطمه رحمني زياراني 941222004 نفر اول ورودي مهر94
23 واحد 18.61 اسماء فردين فر 941222005 نفر دوم
24 واحد 18.54 فاطمه معدني پور 941222007 نفر سوم

 
18 واحد 20 رضا نخعي فرد 951221004 نفر اول ورودي مهر 95
20 واحد 18.35 محمدرضا ميرآخوري 951221002 نفر دوم
18 واحد 17.64 فاطمه روزبان  951222007 نفر سوم

 
20 واحد 18.07 محمدجواد خداپرست شلماني 961211006 نفر اول ورودي مهر96
23 واحد 17.22 زهرا صفري پور 961212002 نفر دوم
20 واحد 17.18 پارسا سزاوار 961211007 نفر سوم
         
18 واحد 18 زهرا حضرتي 971222003 نفر اول ورودي مهر97
18 واحد 17.67 سيمين طاهري كمال 971222005 نفر دوم
19 واحد 16.53 فرهاد افتخاري 971221003 نفر سوم
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم فقه و حقوق اسلامی 
17 واحد 18.84 فاطمه صالحي جوزاني 9412202002 نفر اول ورودي مهر94
18 واحد 18.06 عباس سليمانيها 9412201002 نفر دوم
17 واحد 17.99 طاهره ماله ميرچگيني 9412202004 نفر سوم

20 واحد 17.84 مرتضي عباسي  9512201002 نفر اول ورودي مهر95
24 واحد 17.73 حانيه شكوري 9512202002 نفر دوم
24 واحد 17 كوثر اينانلوطايفه يغمورلو 9512202001 نفر سوم

24 واحد 17.5 فرزانه عرب زاده 9612202008 نفر اول ورودي مهر 96
16 واحد 16.84 حميد جعفرخاني 9612201003 نفر دوم
19 واحد 16.81 ايرج اوسطي 9612201002 نفر سوم
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم مهندسی صنایع
21 واحد 19.67 طاهره نورپور 9512322004 نفر اول ورودي مهر95
          نفر دوم
          نفر سوم
 


   
19 واحد 18.11 ساينا امير دستمالچي 9612322001 نفر اول ورودي مهر 96
18 واحد 15.75 مهدي رضائي توان 9612321002 نفر دوم
          نفر سوم17 واحد 16.87 اميرحسين مهدي پور 9712321001 نفر اول ورودي مهر 97
16 واحد 16.8 فاطمه بابائي ضيابري 9712322001 نفر دوم
          نفر سوم
             
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم طراحی صنعتی
21 واحد 17.64 عليرضا خامسي 9612331001 نفر اول ورودي مهر96
16 واحد 15.25 ميثم كوچكي صيقلدهي 9612331002 نفر دوم
          نفر سوم20 واحد 16.18 مريم شادمان 9712332002 نفر اول ورودي مهر 97
20 واحد 15.7 شهرزاد طاهرخاني 9712332003 نفر دوم
          نفر سوم

 

تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  مدیریت بازرگانی
17 واحد 17.71 عليرضا ترابي توران پشتي 941231002 نفر اول ورودي مهر 94
19 واحد 16.92 نفس شقاقي 941232004 نفر دوم
16 واحد 16.41 حسين كاظمي كلسري 941231003 نفر سوم
    
19 واحد 16.92 محمدمهدي كي منش 951231004 نفر اول ورودي مهر 95
        . نفر دوم
          نفر سوم
             
17 واحد 17.97 رويا يونسي 961232002 نفر اول ورودي مهر96
          نفر دوم
          نفر سوم
    
18 واحد 18.92 زهرا مرادي 971232002 نفر اول ورودي مهر97
          نفر دوم
          نفر سوم
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم علوم ورزشی - علوم زیستی 
16 واحد 16.59 سعيده ايراندوست 9322252001 نفر اول ورودي بهمن 93
18 واحد 16.03 نازنين خسرونژاد 9322252002 نفر دوم
          نفر سوم
             
24 واحد 18.96 فاطمه زندي زياراني 9412252006 نفر اول ورودي 94
20 واحد 18.05 فردين رسولي 9422251001 نفر دوم
18 واحد 17.58 شهلا افضلي 9412252001 نفر سوم
             
24 واحد 18.46 مريم حسين نژاد 9512252002 نفر اول ورودي 95
20 واحد 17.82 سارا حسينقلي 9512252003 نفر دوم
20 واحد 16.35 فاطمه حكيم اول 9512252004 نفر سوم
    
20 واحد 18.18 وحيد قلي پوربرزگر 9712251002 نفر اول ورودی 97
20 واحد 17.95 محيا كاظمي 9712252003 نفر دوم
24 واحد 16.46 غزال فلاح فيشاني  9712252002 نفرسوم
         
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  مدیریت جهانگردی/گردشگری
16 واحد 19.23 بهناز خوش بين  941292002 نفر اول ورودي مهر94
16 واحد 19.07 سارا ملائي 941292010 نفر دوم
16 واحد 17.63 مژگان طهماسبي 941292006 نفر سوم
             
20 واحد 18.88 شيما رياضي 951292003 نفر اول ورودي  مهر95
19 واحد 16.58 فريبا فريدونپور 951292004 نفر دوم
19 واحد 15.68 سيدمرتضي زرآبادي 951291001 نفر سوم
             
22 واحد 17.43 زهرا رضائي شهركي 961292002 نفر اول ورودي مهر96
18 واحد 16 حميدرضا ابراهيمي دهشالي 961291001 نفر دوم
          نفر سوم
             
16 واحد 17.53 فاطمه جواهري فكور 971292001 نفر اول ورودي 97
          نفر دوم
          نفر سوم
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم علوم اقتصادی
18 واحد 19.72 محمدعرفان آقاموسي طهراني 941241001 نفر اول ورودي مهر 94
18 واحد 18.5 معصومه حسني شيركوهي 941242006 نفر دوم
18 واحد 17.93 مهرانه بابازاده قانع  941242003 نفر سوم
    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :  .