صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          12/05/98          12:16  
    عنوان خبر : ریز نمرات درس مواد ارگوژنیک دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
  خلاصه خبر :  
  

 

نمره نهایی ارفاق فعالیت کلاسی نمره حضور  نمره ورقه کد دانشجو
18 2 1/75 14/25 9316
19 2 2 15 9175
18/5 0/75 0/5 17/25 9229
20 1/25 0/75 18 8988
14 0/25 0 13/75 9131
20 0 1/5 18/5 9162
19 2/25 2 14/75 9243
19 2/25 2 14/75 9161
14/5 1/5 1/5 11/5 9120
20 0/75 2 17/25 9228
20 2/25 2 15/75 9249
16 1/75 1 13/25 9121
17 2 1 14 9032
20 2/5 2 15/5 9173
14/5 1/5 0/5 12/5 9075
20 0/5 1/25 18/25 9103    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :